ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG ANH THPT QUỐC GIA 2023

16:40 26/06/2023

Chiều ngày 29/6/2023 lúc 14 giờ 30 phút tất cả thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2023 môn Tiếng Anh, thời gian làm bài là 60 phút.

Giống như những mọi năm, đề thi tốt nghiệp THPT môn Toán 2023 có 50 câu trắc nghiệm, phân hóa từ mức độ nhận biết đến mức độ vận dụng cao. Cùng Cao đẳng Anh Quốc BTEC FPT cập nhật TẤT CẢ các mã đề đáp án môn Tiếng Anh THPT Quốc gia 2023 do Ban chuyên môn Tuyển sinh 247 thực hiện ngay tại bài viết dưới đây!

*ĐÃ CẬP NHẬT XONG

[Xem đáp án ngay dưới đề thi]

Mã đề: 401

1.D 2.A 3.C 4.A 5.D 6.D 7.C 8.C 9.A 10.C
11.D 12.A 13.B 14.C 15.C 16.D 17.C 18.D 19.B 20.A
21.D 22.B 23.A 24.D 25.A 26.D 27.B 28.A 29.D 30.C
31.C 32.C 33.A 34.B 35.B 36.D 37.C 38.C 39.B 40.C
41.C 42.B 43.D 44.B 45.B 46.D 47.D 48.B 49.C 50.B

Mã đề: 402

1.D 2.B 3.A 4.C 5.A 6.C 7.D 8.A 9.B 10.A
11.C 12.C 13.D 14.B 15.C 16.A 17.D 18.C 19.A 20.B
21.C 22.A 23.C 24.A 25.D 26.A 27.A 28.D 29.D 30.C
31.C 32.C 33.D 34.C 35.D 36.A 37.A 38.D 39.C 40.A
41.A 42.D 43.C 44.C 45.D 46.C 47.C 48.A 49.D 50.D

Mã đề: 403

1.C 2.C 3.B 4.B 5.A 6.D 7.B 8.C 9.D 10.A
11.D 12.A 13.C 14.B 15.D 16.D 17.C 18.A 19.C 20.A
21.B 22.B 23.A 24.B 25.C 26.D 27.A 28.D 29.A 30.D
31.D 32.B 33.C 34.D 35.B 36.B 37.B 38.C 39.A 40.A
41.D 42.C 43.C 44.B 45.A 46.C 47.A 48.C 49.D 50.C

banner 1 scaled

Mã đề: 404

1.C 2.D 3.B 4.B 5.D 6.B  7.C 8.B 9.C 10.D
11.D 12.B 13.A 14.C 15.C 16.C 17.B 18.B 19.B 20.A
21.C 22.A 23.D 24.C 25.C 26.C 27.A 28.D 29.B 30.C
31.B 32.A 33.B 34.D 35.D 36.A 37.D 38.A 39.C 40.C 
41.A 42.D 43.D 44.D 45.A 46.D 47.C 48.A 49.D 50.D

 

Mã đề: 405

1.C 2.D 3.D 4.B 5.B 6.B 7.C 8.D 9.C 10.A
11.A 12.B 13.C 14.D 15.B 16.C 17.C 18.D 19.C 20.B
21.A 22.B 23.C 24.B 25.A 26.A 27.C 28.B 29.A 30.C
31.C 32.D 33.A 34.A 35.A 36.D 37.C 38.D 39.C 40.B
41.B 42.B 43.D 44.D 45.B 46.C 47.D 48.A 49.D 50.B

Mã đề: 406

1.D 2.D 3.B 4.B 5.C 6.D 7.B 8.A 9.C 10.A
11.B 12.D 13.D 14.D 15.A 16.C 17.A 18.D 19.D 20.B
21.C 22.D 23.A 24.D 25.C 26.B 27.A 28.A 29.A 30.D
31.A 32.B 33.B 34.C 35.A 36.A 37.D 38.D 39.B 40.D
41.C 42.A 43.B 44.C 45.C 46.C 47.D 48.A 49.C 50.C

Mã đề: 407

de anh 1

de anh 2

de anh 3

de anh 4

Đáp án

1.B 2.B 3.A 4.D 5.B 6.A 7.B 8.C 9.A 10.B
11.A 12.B 13.C 14.C 15.B 16.A 17.D 18.A 19.A 20.D
21.C 22.D 23.D 24.A 25.A 26.D 27.A 28.C 29.C 30.D
31.B 32.D 33.B 34.A 35.B 36.D 37.C 38.C 39.B 40.C
41.D 42.C 43.D 44.D 45.C 46.C 47.A 48.C 49.D 50.C

Mã đề: 408

1.D 2.B 3.B 4.B 5.A 6.C 7.B 8.A 9.B 10.B
11.D 12.B 13.A 14.D 15.D 16.B 17.C 18.A 19.C 20.A
21.C 22.A 23.A 24.D 25.A 26.B 27.A 28.B 29.A 30.D
31.B 32.D 33.D 34.D 35.C 36.C 37.C 38.A 39.C 40.C
41.A 42.C 43.A 44.C 45.C 46.C 47.B 48.A 49.C 50.B

banner thiet ke do hoa 1 scaled

Mã đề: 409

1.A 2.D 3.B 4.B 5.B 6.A 7.C 8.C 9.C 10.D
11.A 12.A 13.C 14.C 15.C 16.B 17.D 18.D 19.C 20.B
21.D 22.B 23.D 24.D 25.C 26.B 27.C 28.D 29.C 30.D
31.C 32.D 33.B 34.B 35.B 36.C 37.B 38.B 39.B 40.D
41.D 42.B 43.D 44.C 45.D 46.C 47.D 48.A 49.C 50.B

 

Mã đề: 410

1.D 2.D 3.A 4.A 5.C 6.D 7.D 8.C 9.B 10.A
11.D 12.C 13.A 14.D 15.D 16.B 17.D 18.D 19.C 20.D
21.A 22.D 23.D 24.A 25.B 26.B 27.C 28.C 29.C 30.A
31.C 32.C 33.A 34.A 35.B 36.C 37.C 38.B 39.B 40.A
41.B 42.A 43.B 44.B 45.C 46.A 47.C 48.B 49.A 50.B

Banner 2

 

Mã đề: 411

1.A 2.A 3.B 4.C 5.D 6.C 7.D 8.B 9.B 10.C
11.C 12.C 13.D 14.B 15.B 16.A 17.B 18.C 19.C 20.C
21.B 22.C 23.D 24.B 25.B 26.C 27.B 28.C 29.A 30.D
31.C 32.D 33.B 34.A 35.C 36.B 37.B 38.D 39.D 40.D
41.A 42.D 43.A 44.A 45.D 46.A 47.D 48.C 49.D 50.D

 

Mã đề: 412

1.D 2.D 3.B 4.C 5.D 6.A 7.D 8.D 9.A 10.C
11.B 12.A 13.C 14.D 15.B 16.C 17.D 18.A 19.D 20.A
21.A 22.C 23.D 24.C 25.B 26.C 27.D 28.A 29.A 30.A
31.C 32.A 33.C 34.D 35.D 36.A 37.A 38.A 39.C 40.C
41.C 42.D 43.A 44.C 45.D 46.D 47.D 48.D 49.C 50.A

Mã đề: 413

1.C 2.D 3.B 4.B 5.A 6.B 7.C 8.A 9.A 10.C
11.B 12.C 13.D 14.A 15.D 16.D 17.B 18.D 19.C 20.A
21.C 22.D 23.B 24.C 25.A 26.A 27.C 28.D 29.D 30.D
31.B 32.C 33.B 34.A 35.D 36.B 37.A 38.C 39.D 40.A
41.B 42.A 43.B 44.C 45.B 46.C 47.B 48.D 49.C 50.D

Mã đề: 414

1.B 2.C 3.B 4.D 5.B 6.B 7.B 8.C 9.C 10.C
11.B 12.B 13.D 14.B 15.D 16.C 17.C 18.B 19.C 20.C
21.A 22.B 23.D 24.A 25.C 26A. 27.A 28.D 29.C 30.D
31.B 32.D 33.C 34.D 35.C 36.C 37.C 38.D 39.B 40.B
41.D 42.B 43.D 44.D 45.B 46.A 47.D 48.C 49.D 50.D

banner phan tich du lieu 1

Mã đề: 415

1.B 2.D 3.D 4.C 5.C 6.D 7.C 8.B 9.D 10.D
11.B 12.A 13.A 14.C 15.D 16.D 17.A 18.A 19.D 20.B
21.A 22.B 23.B 24.C 25.B 26.D 27.C 28.B 29.D 30.C
31.A 32.A 33.C 34.C 35.D 36.C 37.A 38.B 39.B 40.B
41.A 42.C 43.C 44.A 45.B 46.A 47.B 48.C 49.C 50.A

Mã đề: 416

1.C 2.A 3.C 4.D 5.A 6.A 7.B 8.C 9.C 10.A
11.C 12.D 13.D 14.D 15.C 16.B 17.C 18.C 19.B 20.D
21.C 22.C 23.B 24.B 25.B 26.C 27.B 28.B 29.C 30.C
31.B 32.B 33.D 34.D 35.B 36.D 37.D 38.C 39.D 40.B
41.D 42.B 43.D 44.D 45.B 46.D 47.D 48.C 49.A 50.C

 

Mã đề: 417

1.B 2.D 3.A 4.C 5.B 6.C 7.D 8.A 9.A 10.A
11.D 12.A 13.C 14.C 15.A 16.A 17.D 18.D 19.C 20.D
21.A 22.D 23.A 24.C 25.D 26.B 27.B 28.B 29.D 30.A
31.C 32.A 33.C 34.B 35.D 36.C 37.B 38.D 39.A 40.D
41.C 42.A 43.B 44.C 45.B 46.C 47.A 48.D 49.B 50.B

Mã đề: 418

1.C 2.B 3.B 4.C 5.A 6.D 7.B 8.C 9.A 10.D
11.C 12.D 13.B 14.B 15.A 16.C 17.C 18.B 19.C 20.B
21.D 22.A 23.D 24.C 25.A 26.A 27.C 28.D 29.B 30.B
31.B 32.D 33.B 34.C 35.D 36.D 37.A 38.C 39.A 40.C
41.A 42.D 43.D 44.A 45.D 46.D 47.D 48.A 49.C 50.C

Mã đề: 419

1.D 2.A 3.D 4.C 5.B 6.B 7.B 8.A 9.A 10.B
11.B 12.A 13.D 14.B 15.C 16.D 17.D 18.C 19.C 20.B
21.B 22.A 23.A 24.D 25.B 26.A 27.B 28.B 29.A 30.D
31.B 32.A 33.D 34.A 35.A 36.A 37.D 38.D 39.B 40.B
41.A 42.D 43.A 44.D 45.D 46.C 47.A 48.D 49.D 50.D

Mã đề: 420

1.B 2.A 3.B 4.B 5.A 6.A 7.C 8.A 9.C 10.A
11.D 12.A 13.C 14.A 15.C 16.D 17.B 18.C 19.A 20.D
21.C 22.D 23.B 24.C 25.C 26.A 27.B 28.B 29.A 30.D
31.C 32.B 33.A 34.B 35.A 36.B 37.D 38.D 39.D 40.B
41.B 42.D 43.B 44.D 45.D 46.D 47.C 48.A 49.D 50.D

Mã đề: 421

1.A 2.B 3.B 4.A 5.D 6.D 7.A 8.B 9.B 10.A
11.D 12.B 13.B 14.D 15.D 16.C 17.C 18.D 19.C 20.D
21.D 22.C 23.D 24.C 25.C 26.B 27.D 28.D 29.C 30.D
31.B 32.B 33.D 34.C 35.C 36.B 37.D 38.B 39.B 40.C
41.B 42.C 43.C 44.B 45.C 46.D 47.A 48.C 49.C 50.B

banner 3 scaled

 

Mã đề: 422

1.D 2.B 3.C 4.C 5.D 6.A 7.A 8.D 9.A 10.A
11.C 12.B 13.A 14.A 15.C 16.A 17.B 18.B 19.C 20.B
21.D 22.C 23.C 24.D 25.C 26.B 27.C 28.B 29.B 30.D
31.D 32.A 33.B 34.B 35.B 36.C 37.D 38.C 39.D 40.D
41.D 42.C 43.D 44.C 45.A 46.D 47.D 48.C 49.D 50.B

Mã đề: 423

1.B 2.A 3.B 4.D 5.C 6.A 7.C 8.A 9.D 10.C
11.C 12.A 13.D 14.C 15.C 16.B 17.A 18.C 19.B 20.C
21.A 22.A 23.B 24.B 25.B 26.D 27.C 28.D 29.C 30.A
31.A 32.B 33.C 34.B 35.A 36.A 37.B 38.A 39.B 40.A
41.C 42.B 43.B 44.B 45.A 46.C 47.B 48.C 49.A 50.A

Mã đề: 424

1.C 2.C 3.D 4.D 5.A 6.B 7.D 8.D 9.B 10.C
11.C 12.D 13.C 14.C 15.A 16.C 17.C 18.B 19.D 20.D
21.A 22.C 23.B 24.A 25.B 26.C 27.D 28.B 29.B 30.A
31.C 32.A 33.C 34.A 35.D 36.A 37.C 38.D 39.A 40.A
41.B 42.D 43.B 44.B 45.A 46.B 47.B 48.B 49.C 50.A

 

banner 2 1 scaled

 

 

--------------------

BTEC FPT ĐÀO TẠO 3 KHỐI NGÀNH HOT NHẤT

Lập trình máy tính: Kỹ Thuật Phần Mềm – Phân tích dữ liệu

Quản trị kinh doanh: Quản trị kinh doanh – Marketing – Logistics 

Thiết kế đồ họa: Thiết kế đồ họa – Thiết kế nội thất 

--------------------

CAO ĐẲNG ANH QUỐC BTEC FPT

BẰNG QUỐC GIA ANH - HỌC NHANH, NGHỀ TỐT

Website: https://btec.fpt.edu.vn/r/eb

Tiktok: https://btec.fpt.edu.vn/r/ec

Instagram: https://btec.fpt.edu.vn/r/ed

Hotline: 032 960 5828

Có thể bạn chưa đọc

  • Đặt câu hỏi tư vấn
  • BTEC FPT sẽ trực tiếp liên hệ lại với bạn trong vòng 48h để giải đáp cụ thể mọi thắc mắc về vấn đề tuyển sinh và học tập của bạn