ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN SINH HỌC THPT QUỐC GIA 2023

17:02 26/06/2023

Sáng ngày 29/6/2023 lúc 07 giờ 30 phút tất cả thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2023 khối Khoa học xã hội sẽ bắt đầu môn thi Sinh Học, thời gian làm bài là 50 phút.

Giống như những bài thi trong các tổ hợp khác, đề thi tốt nghiệp THPT môn Sinh Học 2023 có 40 câu trắc nghiệm, phân hóa từ mức độ nhận biết đến mức độ vận dụng cao. Cùng Cao đẳng Anh Quốc BTEC FPT cập nhật TẤT CẢ các mã đề đáp án môn Sinh Học THPT Quốc Gia 2023 do giáo viên tuyển sinh 247 thực hiện ngay tại bài viết dưới đây!

*ĐÃ CẬP NHẬT XONG

 

Mã đề: 201

81.A 82.C 83.D 84.A 85.D 86.A 87.B 88.D 89.D 90.D
91.D 92.C 93.C 94.A 95.A 96.C 97.C 98.D 99.A 100.C
101.C 102.C 103.A 104.A 105.A 106.D 107.A 108.B 109.B 110.B
111.D 112.A 113.D 114.D 115.A 116.C 117.A 118.D 119.C 120.C

 

Mã đề: 202

81.A 82.A 83.B 84.C 85.B 86.D 87.D 88.C 89.D 90.B
91.D 92.C 93.B 94.B 95.D 96.A 97.B 98.C 99.C 100.C
101.D 102.B 103.A 104.D 105.C 106.A 107.A 108.C 109.A 110.A
111.D 112.B 113.D 114.C 115.A 116.C 117.C 118.D 119.B 120.C

 

Mã đề: 203

81.A 82.B 83.D 84.C 85.B 86.A 87.D 88.C 89.D 90.A
91.C 92.C 93.C 94.A 95.D 96.D 97.C 98.B 99.B 100.D
101.B 102.B 103.C 104.D 105.B 106.B 107.C 108.B 109.C 110.D
111.D 112.C 113.D 114.D 115.D 116.C 117.B 118.C 119.D 120.B

 

Mã đề: 204

81. C 82. D 83. B 84. B 85. D 86. B 87. D 88. A 89. A 90. C
91. B 92. D 93. C 94. C 95. B 96. C 97. A 98. D 99. C 100. C
101. B 102. A 103. A 104. D 105. A 106. C 107. A 108. A 109. A 110. B
111. B 112. A 113. C 114. D 115. B 116. C 117. C 118. A 119. D 120. B

 

Mã đề: 205

81. C 82. A 83. D 84. B 85. B 86. A 87. D 88. B 89. C 90. B
91. B 92. C 93. A 94. B 95. D 96. C 97. A 98. D 99. A 100. B
101. B 102. A 103. D 104. A 105. B 106. C 107. D 108. C 109. C 110. B
111. D 112. D 113. C 114. C 115. C 116. D 117. C 118. B 119. D 120. D

 

Banner 1 da sua

 

Mã đề: 206

81. D 82. D 83. A 84. B 85. C 86. C 87. A 88. C 89. A 90. A
91. D 92. D 93. C 94. D 95. A 96. D 97. A 98. B 99. C 100. D
101. C 102. C 103. D 104. A 105. C 106. B 107. C 108. A 109. B 110. B
111. A 112. A 113. B 114. B 115. D 116.B 117. C 118. B 119. B 120. D

Mã đề: 207

81. B 82. A 83. A 84. D 85. B 86. C 87. B 88. C 89. C 90. C
91. B 92. C 93. D 94. C 95. D 96. B 97. D 98. D 99. A 100. C
101. A 102. A 103. A 104. B 105. B 106. C 107. C 108. D 109. C 110. A
111. D 112. D 113. B 114. D 115. C 116. B 117. C 118. D 119. D 120. B

 

Mã đề: 208

81. C 82. B 83. B 84. A 85. B 86. C 87. A 88. A 89. B 90. A
91. A 92. B 93. C 94. B 95. B 96. D 97. B 98. C 99. D 100. B
101. D 102. D 103. A 104. D 105. D 106. D 107. B 108. B 109. A 110. D
111. D 112. D 113. A 114. A 115. A 116. D 117. B 118. A 119. D 120. D

 

Mã đề: 209

81. D 82. A 83. B 84. A 85. B 86. A 87. C 88. A 89. B 90. D
91. B 92. C 93. C 94. D 95. D 96. C 97. C 98. C 99. D 100. C
101. A 102. D 103. B 104. B 105. B 106. B 107. B 108. C 109. B 110. B
111. D 112. D 113. C 114. D 115. C 116. C 117. D 118. B 119. C 120. C

 

Mã đề: 210

81. A 82. B 83. B 84. C 85. A 86. D 87. A 88. B 89. B 90. B
91. A 92. B 93. A 94. C 95. B 96. C 97. C 98. A 99. B 100. A
101. C 102. B 103. C 104. B 105. A 106. D 107. B 108. A 109. B 110. A
111. C 112. B 113.A 114. C 115.B 116. B 117. B 118.C 119.A 120. C

 

Banner 2

 

Mã đề: 211

81. B 82. D 83. D 84. D 85. C 86. B 87. B 88. A 89. C 90. B
91. D 92. D 93. A 94. C 95. A 96. C 97. A 98. A 99. A 100. C
101. D 102. A 103. A 104. D 105. C 106. C 107. C 108. D 109. D 110. C
111. D 112. D 113. A 114. C 115. A 116. C 117. D 118. C 119. A 120. D

 

Mã đề: 212

81. A 82. B 83. B 84. C 85. A 86. D 87. A 88. B 89. B 90. B
91. A 92. D 93. A 94. C 95. B 96. C 97. C 98. A 99. B 100. A
101. C 102. B 103. C 104. B 105. A 106. D 107. B 108. A 109. B 110. A
111. C 112. C 113. A 114. C 115. C 116. C 117. B 118. C 119. A 120. C

 

Mã đề: 213

81. D 82. A 83. C 84. B 85. A 86. A 87. B 88. A 89. B 90. D
91. D 92. C 93. D 94. B 95. C 96. C 97. D 98. C 99. A 100. C
101. D 102. B 103. C 104. A 105. B 106. B 107. B 108. D 109. C 110. D
111. D 112. D 113. D 114. C 115. A 116. C 117. C 118. D 119. A 120. A

 

Mã đề: 214

81. A 82. C 83. A 84. C 85. D 86. C 87. A 88. B 89. A 90. B
91. B 92. C 93. D 94. B 95. D 96. D 97. C 98. D 99. B 100. C
101. D 102. B 103. C 104. B 105. C 106. A 107. A 108. C 109. A 110. B
111. C 112. D 113. A 114. D 115. B 116. C 117. B 118. A 119. A 120. D

 

Mã đề: 215

81. C 82. B 83. A 84. A 85. C 86. D 87. C 88. C 89. D 90. A
91. B 92. B 93. B 94. B 95. A 96. D 97. C 98. B 99. A 100. C
101. A 102. B 103. B 104. D 105. C 106. D 107. A 108. D 109. D 110. D
111. B 112. A 113. B 114. C 115. C 116. B 117. B 118. C 119. A 120. A

 

Banner 1 da sua

 

Mã đề: 216

81.D 82.A 83.A 84.D 85.B 86.A 87.B 88.C 89.D 90.B
91.B 92.B 93.A 94.A 95.B 96.D 97.B 98.B 99.B 100.B
101.B 102.A 103.B 104.D 105.C 106.D 107.D 108.C 109.D 110.B
111.D 112.C 113.A 114.D 115.C 116.C 117.D 118.A 119.A 120.C

 

Mã đề: 217

81. C 82. B 83. A 84. D 85. C 86. B 87. D 88. B 89. B 90. B
91. B 92. D 93. D 94. B 95. A 96. A 97. A 98. C 99. A 100. C
101. A 102. D 103. B 104. C 105. A 106. C 107. B 108. C 109. D 110. D
111. D 112. C 113. B 114. A 115. C 116. B 117. A 118. C 119. A 120. D

Mã đề: 218

81. B 82. B 83. C 84. C 85. D 86. C 87. B 88. C 89. B 90. C
91. C 92. A 93. A 94. C 95. B 96. D 97. A 98. D 99. A 100. D
101. A 102. B 103. B 104. A 105. B 106. A 107. D 108. D 109. D 110. A
111. D 112. D 113. A 114. A 115. D 116. A 117. D 118. B 119. A 120. A

 

Mã đề: 219

81. A 82. D 83. C 84. A 85. D 86. B 87. A 88. A 89. A 90. C
91. B 92. A 93. B 94. C 95. D 96. D 97. D 98. B 99. A 100. B
101. D 102. C 103. B 104. B 105. A 106. C 107. A 108. D 109. D 110. D
111. B 112. C 113. C 114. D 115. B 116. C 117. C 118. D 119. C 120. B

 

Mã đề: 220

81. C 82. A 83. A 84. A 85. B 86. D 87. A 88. A 89. C 90. D
91. D 92. B 93. B 94. C 95. B 96. A 97. C 98. B 99. D 100. D
101. D 102. B 103. D 104. B 105. B 106. D 107. B 108. A 109. B 110. B
111. A 112. D 113. A 114. A 115. A 116. D 117. A 118. B 119. A 120. B

Banner 2

 

Mã đề: 221

81. C 82. A 83. B 84. D 85. B 86. C 87. B 88. A 89. D 90. B
91. C 92. D 93. A 94. B 95. C 96. C 97. D 98. D 99. C 100. D
101. B 102. D 103. D 104. A 105. C 106. B 107. B 108. D 109. A 110. B
111. B 112. D 113. D 114. C 115. A 116. C 117. C 118. A 119. A 120.B

 

Mã đề: 222

81. D 82. A 83. D 84. D 85. C 86. A 87. A 88. C 89. D 90. B
91. A 92. B 93. C 94. D 95. B 96. C 97. C 98. B 99. D 100. C
101. A 102. B 103. B 104. B 105. D 106. B 107. C 108. C 109. A 110. D
111. D 112. C 113. B 114. B 115. D 116. A 117. B 118. B 119. B 120. C

 

Mã đề: 223

81. C 82. D 83. B 84. C 85. A 86. C 87. C 88. A 89. B 90. A
91. A 92. C 93. A 94. D 95. C 96. A 97. D 98. B 99. B 100. A
101. B 102. A 103. D 104. D 105. D 106. C 107. B 108. D 109. A 110. D
111. A 112. B 113. B 114. D 115. D 116. C 117. B 118. D 119. C 120. B

 

Mã đề: 224

81. A 82. C 83. B 84. B 85. C 86. B 87. A 88. B 89. A 90. D
91. D 92. A 93. D 94. A 95. A 96. B 97. B 98. C 99. A 100. A
101. C 102. A 103. C 104. B 105. B 106. D 107. C 108. C 109. C 110. A
111. C 112. B 113. A 114. C 115. B 116. C 117. B 118. C 119. B 120. A

 

Banner 1 da sua

 

——————–

BTEC FPT ĐÀO TẠO 3 KHỐI NGÀNH HOT NHẤT

Lập trình máy tính: Kỹ Thuật Phần Mềm – Phân tích dữ liệu

Quản trị kinh doanh: Quản trị kinh doanh – Marketing – Logistics

Thiết kế đồ họa: Thiết kế đồ họa – Thiết kế nội thất

——————–

CAO ĐẲNG ANH QUỐC BTEC FPT

BẰNG QUỐC GIA ANH – HỌC NHANH, NGHỀ TỐT

Website: https://btec.fpt.edu.vn/r/eb

Tiktok: https://btec.fpt.edu.vn/r/ec

Instagram: https://btec.fpt.edu.vn/r/ed

Hotline: 032 960 5828

Có thể bạn chưa đọc

  • Đặt câu hỏi tư vấn
  • BTEC FPT sẽ trực tiếp liên hệ lại với bạn trong vòng 48h để giải đáp cụ thể mọi thắc mắc về vấn đề tuyển sinh và học tập của bạn