ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN GDCD THPT QUỐC GIA 2023

16:42 26/06/2023

Sáng ngày 29/6/2023 lúc 07 giờ 30 phút tất cả thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2023 khối Khoa học xã hội sẽ bắt đầu môn thi Lịch Sử, thời gian làm bài là 50 phút.

Giống như những bài thi trong các tổ hợp khác, đề thi tốt nghiệp THPT môn GDCD 2023 có 40 câu trắc nghiệm, phân hóa từ mức độ nhận biết đến mức độ vận dụng cao. Cùng Cao đẳng Anh Quốc BTEC FPT cập nhật TẤT CẢ các mã đề đáp án môn GDCD THPT Quốc Gia 2023 do giáo viên tuyển sinh 247 thực hiện ngay tại bài viết dưới đây!

*ĐÃ CẬP NHẬT XONG

 

Mã đề: 301

81.C 82.D 83.C 84.D 85.B 86.A 87.B 88.C 89.D 90.C
91.C 92.D 93.B 94.B 95.A 96.A 97.D 98.C 99.B 100.D
101.A 102.A 103.D 104.D 105.C 106.C 107.A 108.A 109.C 110.D
111.A 112.A 113.A 114.C 115.A 116.C 117.D 118.C 119.A 120.A

 

Mã đề: 302

81. D 82. A 83. D 84. C 85.A 86.A 87.C 88.B 89.C 90.D
91.D 92.A 93.A 94.D 95.C 96.C 97.A 98.A 99.D 100.A
101.A 102.D 103.C 104.A 105.C 106.B 107.B 108.D 109.B 110.B
111.B 112.C 113.D 114.C 115.D 116.C 117.D 118.B 119.C 120.B

 

Mã đề: 303

81.A 82.A 83.D 84.A 85.D 86.D 87.B 88.B 89.D 90.C
91.B 92.A 93.C 94.C 95.B 96.D 97.C 98.B 99.B 100.D
101.D 102.D 103.C 104.D 105.D 106.B 107.C 108.D 109.C 110.C
111.D 112.C 113.B 114.B 115.B 116.C 117.B 118.D 119.C 120.C

 

Mã đề: 304

81. B 82.C 83.D 84.D 85.D 86.B 87.C 88.B 89.D 90.A
91.A 92.B 93.C 94.A 95.C 96.A 97.D 98.C 99.C 100.D
101.D 102.A 103.B 104.A 105.C 106.B 107.A 108.A 109.B 110.A
111.B 112.C 113.C 114.B 115.A 116.A 117.C 118.B 119.C 120.B

 

Mã đề: 305

81.C 82.C 83.A 84.D 85.D 86.B 87.D 88.C 89.D 90.C
91.B 92.B 93.A 94.D 95.C 96.B 97.B 98.B 99.A 100.C
101.A 102.B 103.D 104.D 105.A 106.D 107.C 108.D 109.A 110.B
111.D 112.A 113.C 114.C 115.D 116.B 117.C 118.B 119.D 120.C

 

Banner 1 da sua

 

Mã đề: 306

81.D 82.B 83.C 84.A 85.D 86.B 87.D 88.C 89.D 90.C
91.A 92.C 93.A 94.D 95.C 96.A 97.D 98.D 99.B 100.B
101.B 102.C 103.D 104.C 105.A 106.A 107.B 108.C 109.A 110.D
111.C 112.B 113.C 114.B 115.C 116.B 117.A 118.B 119.A 120.D

 

Mã đề: 307

81.C 82.A 83.C 84.C 85.A 86.A 87.D 88.B 89.B 90.D
91.B 92.A 93.B 94.C 95.D 96.C 97.D 98.A 99.B 100.B
101.D 102.B 103.D 104.C 105.C 106.C 107.A 108.D 109.D 110.D
111.B 112.A 113.D 114.C 115.B 116.C 117.D 118.B 119.C 120.C

 

Mã đề: 308

81.C 82.C 83.C 84.D 85.D 86.D 87.B 88.B 89.A 90.B
91.D 92.C 93.B 94.D 95.B 96.B 97.A 98.D 99.D 100.A
101.D 102.A 103.B 104.B 105.A 106.D 107.B 108.A 109.A 110.A
111.B 112.B 113.A 114.A 115.D 116.D 117.D 118.A 119.B 120.a

 

Mã đề: 309

81.C 82.C 83.D 84.B 85.B 86.C 87.A 88.A 89.C 90.D
91.D 92.C 93.A 94.B 95.A 96.D 97.B 98.B 99.D 100.D
101.B 102.C 103.C 104.D 105.C 106.B 107.D 108.D 109.B 110.B
111.C 112.C 113.D 114.D 115.B 116.C 117.D 118.C 119.B 120.B

 

Mã đề: 310

81.B 82.C 83.A 84.D 85.D 86.A 87.C 88.C 89.B 90.C
91.A 92.D 93.C 94.D 95.A 96.D 97.D 98.B 99.C 100.D
101.D 102.C 103.B 104.B 105.C 106.A 107.C 108.B 109.A 110.B
111.B 112.A 113.B 114.C 115.A 116.A 117.C 118.B 119.A 120.A

 

Banner 2

 

Mã đề: 311

81.A 82.A 83.C 84.A 85.A 86.B 87.C 88.C 89.D 90.B
91.C 92.B 93.B 94.A 95.D 96.D 97.D 98.A 99.D 100.C
101.D 102.C 103.C 104.A 105.D 106.C 107.A 108.D 109.D 110.C
111.D 112.D 113.C 114.A 115.D 116.A 117.C 118.D 119.C 120.A

 

Mã đề: 312

81.C 82.A 83.D 84.B 85.A 86.D 87.D 88.C 89.D 90.B
91.A 92.C 93.B 94.B 95.A 96.B 97.C 98.A 99.C 100.B
101.B 102.A 103.C 104.A 105.C 106.A 107.B 108.B 109.C 110.B
111.C 112.A 113.C 114.C 115.C 116.A 117.C 118.A 119.A 120.B

 

Mã đề: 313

81.B 82.C 83.C 84.A 85.D 86.A 87.D 88.D 89.D 90.C
91.B 92.D 93.C 94.D 95.A 96.D 97.A 98.C 99.D 100.A
101.D 102.B 103.C 104.B 105.D 106.C 107.B 108.B 109.B 110.C
111.D 112.C 113.A 114.C 115.A 116.B 117.B 118.C 119.A 120.A

 

Mã đề: 314

81.B 82.C 83.A 84.B 85.B 86.A 87.D 88.D 89.B 90.C
91.A 92.C 93.D 94.A 95.D 96.C 97.C 98.B 99.D 100.B
101.A 102.D 103.D 104.C 105.B 106.D 107.A 108.D 109.A 110.A
111.C 112.B 113.C 114.A 115.C 116.A 117.A 118.C 119.B 120.C

 

Mã đề: 315

81.D 82.A 83.B 84.C 85.D 86.C 87.A 88.A 89.D 90.D
91.B 92.D 93.A 94.D 95.B 96.B 97.C 98.C 99.D 100.C
101.B 102.D 103.C 104.B 105.A 106.C 107.A 108.B 109.C 110.A
111.A 112.C 113.B 114.B 115.A 116.B 117.C 118.A 119.B 120.A

 

Banner 1 da sua

 

Mã đề: 316

81.A 82.B 83.A 84.B 85.D 86.C 87.D 88.D 89.C 90.B
91.D 92.B 93.D 94.A 95.B 96.C 97.C 98.B 99.B 100.D
101.C 102.A 103.D 104.C 105.D 106.B 107.D 108.A 109.C 110.B
111.C 112.A 113.D 114.D 115.B 116.A 117.A 118.B 119.A 120.C

 

Mã đề: 317

81.C 82.D 83.D 84.D 85.B 86.A 87.C 88.B 89.C 90.B
91.D 92.D 93.C 94.C 95.A 96.B 97.A 98.C 99.D 100.B
101.C 102.B 103.D 104.A 105.B 106.C 107.A 108.A 109.B 110.B
111.A 112.D 113.B 114.C 115.A 116.C 117.A 118.A 119.B 120.D

 

Mã đề: 318

81.C 82.A 83.C 84.B 85.D 86.B 87.B 88.C 89.A 90.A
91.B 92.D 93.D 94.A 95.C 96.B 97.B 98.A 99.A 100.D
101.B 102.A 103.D 104.B 105.B 106.D 107.C 108.A 109.D 110.B
111.C 112.A 113.A 114.A 115.D 116.D 117.C 118.B 119.A 120.D

 

Mã đề: 319

81.A 82.A 83.D 84.A 85.A 86.B 87.C 88.C 89.D 90.B
91.D 92.C 93.A 94.C 95.A 96.B 97.A 98.C 99.C 100.D
101.A 102.A 103.C 104.C 105.B 106.B 107.D 108.D 109.B 110.B
111.D 112.D 113.C 114.D 115.B 116.B 117.B 118.D 119.D 120.C

Mã đề: 320

81.D 82.B 83.D 84.A 85.A 86.B 87.B 88.B 89.C 90.D
91.A 92.B 93.A 94.C 95.D 96.B 97.C 98.A 99.C 100.A
101.B 102.A 103.D 104.A 105.B 106.A 107.A 108.D 109.A 110.B
111.D 112.D 113.B 114.D 115.D 116.B 117.A 118.B 119.D 120.D

 

Banner 2

 

Mã đề: 321

81.A 82.C 83.C 84.B 85.A 86.C 87.D 88.C 89.D 90.A
91.C 92.C 93.D 94.B 95.A 96.B 97.D 98.B 99.A 100.D
101.C 102.C 103.D 104.D 105.A 106.A 107.C 108.B 109.D 110.C
111.D 112.D 113.D 114.D 115.B 116.A 117.B 118.C 119.B 120.B

 

Mã đề: 322

81.D 82.A 83.D 84.D 85.B 86.A 87.D 88.C 89.A 90.A
91.C 92.C 93.D 94.D 95.A 96.A 97.C 98.B 99.C 100.B
101.B 102.A 103.B 104.A 105.B 106.C 107.B 108.D 109.C 110.B
111.D 112.C 113.B 114.C 115.D 116.B 117.B 118.C 119.D 120.D

 

Mã đề: 323

81.D 82.D 83.A 84.C 85.B 86.B 87.D 88.C 89.C 90.B
91.D 92.B 93.D 94.B 95.A 96.B 97.A 98.D 99.D 100.C
101.C 102.D 103.B 104.C 105.B 106.A 107.A 108.C 109.D 110.D
111.C 112.A 113.C 114.B 115.A 116.A 117.D 118.B 119.A 120.A

 

Mã đề: 324

81.C 82.B 83.B 84.B 85.A 86.B 87.A 88.D 89.D 90.A
91.C 92.A 93.B 94.A 95.C 96.A 97.D 98.D 99.B 100.A
101.C 102.A 103.C 104.A 105.B 106.C 107.B 108.B 109.B 110.C
111.C 112.C 113.A 114.B 115.C 116.C 117.B 118.C 119.A 120.A

 

Banner 1 da sua

 

——————–

BTEC FPT ĐÀO TẠO 3 KHỐI NGÀNH HOT NHẤT

Lập trình máy tính: Kỹ Thuật Phần Mềm – Phân tích dữ liệu

Quản trị kinh doanh: Quản trị kinh doanh – Marketing – Logistics

Thiết kế đồ họa: Thiết kế đồ họa – Thiết kế nội thất

——————–

CAO ĐẲNG ANH QUỐC BTEC FPT

BẰNG QUỐC GIA ANH – HỌC NHANH, NGHỀ TỐT

Website: https://btec.fpt.edu.vn/r/eb

Tiktok: https://btec.fpt.edu.vn/r/ec

Instagram: https://btec.fpt.edu.vn/r/ed

Hotline: 032 960 5828

Có thể bạn chưa đọc

  • Đặt câu hỏi tư vấn
  • BTEC FPT sẽ trực tiếp liên hệ lại với bạn trong vòng 48h để giải đáp cụ thể mọi thắc mắc về vấn đề tuyển sinh và học tập của bạn