ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN LỊCH SỬ THPT QUỐC GIA 2021

11:30 08/07/2021

Sáng ngày 8/7, các thí sinh đã bước vào tổ hợp các môn khoa học xã hội trong kì thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021.

Dưới đây là đáp án tất cả mã đề thi môn Lịch Sử THPT Quốc gia 2021 được BTEC FPT tổng hợp từ các trang uy tín trên cả nước

F5 để cập nhật đáp án liên tục...

Đáp án tất cả mã đề thi môn Lịch Sử THPT quốc gia 2021:

Mã đề: 301

1. D 2. A 3. A 4. B 5. A 6. B 7. B 8. D 9. B 10. D
11. C 12. C 13. A 14. D 15. A 16. B 17. C 18. D 19. C 20. B
21. C 22. A 23. D 24. B 25. D 26. A 27. D 28. C 29. B 30. D
31. C 32.  D 33.  A 34.  C 35.  B 36.  A 37.  D 38.  B 39.  C 40.  A

 

Mã đề: 302

1. D 2. A 3. B 4. D 5. A 6. D 7. A 8. C 9. C 10. B
11. A 12. B 13. B 14. C 15. D 16. A 17. C 18. A 19. C 20. B
21. A 22. D 23. B 24. A 25. D 26. D 27. B 28. A 29. A 30. D
31. C 32.  C 33.  B 34.  D 35.  D 36.  C 37.  D 38.  B 39.  D 40.  C

 

Mã đề: 303

1. B 2. C 3. C 4. C 5. A 6. D 7. B 8.C 9. A 10. B
11. C 12. C 13. D 14. A 15. B 16. B 17. D 18.B 19. D 20. C
21. A 22. B 23. B 24. D 25. C 26. A 27. A 28. D 29. B 30. B
31. C 32.  C 33.  D 34.  D 35.  A 36. B 37.  D 38.  A 39.  B 40.  D

Mã đề: 304

1. D 2.C 3.C 4.B 5.A 6.B 7.A 8.A 9.A 10.B
11.C 12. A 13.D 14.C 15. D 16.C 17.A 18.C 19. D 20. D
21.B 22.D 23.C 24. B 25.A 26.A 27. C 28. D 29. B 30. B
31. C 32.  C 33. A 34. A 35. B 36. A 37. C 38. B 39.D 40.  B

 

Mã đề: 305

1. B 2. B 3. D 4. B 5. A 6. C 7. B 8.D 9. A 10. C
11. B 12. C 13. C 14. D 15. C 16. A 17. B 18.C 19. D 20. A
21. B 22. D 23. C 24. D 25. C 26. B 27. D 28. D 29. D 30. C
31. D 32.  B 33.  D 34.  D 35.  C 36.  B 37.  C 38.  D 39.  B 40.  D

 

Mã đề: 306

1. D 2. A 3. D 4. A 5. D 6. A 7. B 8. B 9. B 10. C
11. A 12. A 13. C 14. D 15. D 16. B 17. A 18. C 19. D 20. B
21. D 22. A 23. D 24. D 25. A 26. B 27. C 28. C 29. A 30. D
31. D 32.  B 33.  B 34.  C 35.  C 36.  C 37.  B 38.  A 39.  C 40.  C

 

Mã đề: 307 -

1. C 2. A 3.A 4. C 5. D 6.B 7. A 8. C 9. C 10. D
11.D 12. B 13.B 14. C 15. A 16.A 17. C 18. D 19. A 20. A
21. B 22. D 23. A 24. B 25. B 26. D 27. A 28. C 29. D 30. D
31. A 32.  B 33.  B 34.  A 35.  B 36.  C 37.  B 38.  D 39.  C 40.  B

 

Mã đề: 308

1. D 2. C 3. A 4. C 5. A 6.B 7. A 8.A 9. C 10. D
11. C 12. B 13. B 14. A 15. A 16.B 17. A 18.A 19. B 20. D
21. A 22. B 23. D 24. B 25. D 26. D 27. D 28. B 29. B 30. A
31. A 32. D 33. D 34. D 35. B 36. D 37.  B 38.  D 39.  D 40.  A

 

Mã đề: 309

1. C 2. A 3. C 4. D 5. B 6. C 7. C 8. C 9. D 10.A
11. B 12. B 13. C 14. A 15. A 16. C 17. D 18. B 19. B 20. C
21. C 22. D 23. D 24. B 25. A 26. A 27. D 28. D 29. A 30. A
31. B 32.  B 33.  D 34.  D 35.  A 36.  C 37.  C 38.  B 39.  B 40.  D

 

Mã đề: 310

1. D 2. A 3. B 4. B 5. C 6. A 7. A 8. D 9. C 10. D
11. C 12. A 13. D 14. B 15. B 16. D 17. B 18. B 19. B 20. C
21. D 22. B 23. C 24. B 25. D 26. D 27. B 28. D 29. D 30. B
31. C 32.  C 33.  C 34.  B 35.  C 36.  B 37.  D 38.  C 39.  C 40.  B

 

Mã đề: 311

1. B 2. D 3. C 4. D 5. D 6.C 7. D 8. A 9. C 10. A
11. D 12. A 13. B 14. A 15. D 16.A 17. D 18. B 19. B 20. C
21. A 22. C 23. D 24. C 25. A 26. B 27. A 28. B 29. C 30. D
31. C 32.  A 33.  B 34.  B 35.  A 36.  B 37.  A 38.  B 39.  C 40.  C

 

Mã đề: 312

1. C 2. D 3. B 4. C 5. C 6. C 7. D 8. B 9. D 10. C
11. D 12. A 13. A 14. D 15. B 16. D 17. A 18. B 19. D 20. A
21. A 22. B 23. B 24. A 25. C 26. D 27. B 28. C 29. D 30. A
31. A 32.  C 33.  B 34.  A 35.  A 36.  C 37.  A 38.  C 39.  B 40.  B

 

Mã đề: 313

1. B 2. D 3. B 4. A 5. A 6. C 7. A 8. C 9. B 10. C
11. D 12. D 13. D 14. C 15. C 16. A 17. C 18. D 19. D 20. C
21. D 22. A 23. C 24. D 25. B 26. A 27. D 28. B 29. B 30. B
31. D 32.  A 33.  B 34.  B 35.  B 36.  C 37.  A 38.  C 39.  A 40.  B

 

Mã đề: 314

1. D 2. A 3. D 4. C 5. B 6. A 7. B 8. D 9. A 10. A
11. A 12. C 13. D 14. B 15. B 16. D 17. A 18. C 19. D 20. C
21. A 22. D 23. C 24. A 25. C 26. A 27. A 28. D 29. C 30. D
31. A 32.  D 33.  C 34.  A 35.  C 36.  A 37.  C 38.  A 39.  C 40.  D

 

Mã đề: 315

1. B 2.A 3.D 4.D 5.C 6.C 7.D 8.B 9.B 10.B
11. A 12. D 13. C 14. C 15. B 16. A 17. A 18. B 19. A 20. B
21. C 22. C 23. C 24. A 25. C 26. C 27. B 28. B 29. C 30. B
31. A 32.  C 33.  C 34.  C 35.  A 36.  A 37.  B 38.  A 39.  C 40.  A

 

Mã đề: 316

1. B 2. A 3. D 4. D 5. A 6. D 7. B 8. C 9. D 10. A
11. A 12. C 13. C 14. C 15. D 16. A 17. B 18. C 19. C 20. C
21. A 22. A 23. D 24. D 25. B 26. D 27. C 28. B 29. D 30. B
31. C 32.  C 33.  A 34.  D 35.  B 36.  A 37.  C 38.  B 39.  A 40.  C

 

Mã đề: 317

1. C 2. C 3. B 4. C 5. D 6. A 7. A 8. C 9. A 10. B
11. A 12.A 13. A 14.B 15. B 16.D 17. D 18. A 19. B 20. B
21. D 22. A 23. D 24. A 25. D 26. D 27. B 28. B 29. A 30. D
31. D 32.  B 33.  A 34.  D 35.  D 36.  B 37.  A 38.  D 39.  B 40.  A

 

Mã đề: 318

1. B 2. C 3. C 4. C 5. B 6.C 7. C 8. D 9.D 10.B
11. A 12. A 13. D 14. D 15. A 16.B 17. B 18. A 19.A 20. C
21. A 22. D 23. B 24. D 25. B 26. B 27. A 28. B 29. A 30. A
31. D 32.  A 33.  C 34.  C 35.  C 36.  D 37.  C 38.  D 39.  B 40.  C

 

Mã đề: 319

1. B 2. D 3. D 4. B 5. A 6. D 7. C 8. A 9. D 10. D
11. A 12. D 13. D 14. D 15. B 16. A 17. B 18.C 19. C 20. C
21. D 22. C 23. B 24. C 25. B 26.B 27. D 28. C 29. C 30. A
31. A 32.A 33.  C 34. A 35.B 36. C 37. B 38.C 39. A 40. A

 

Mã đề: 320

1. C 2.D 3. A 4. A 5. A 6. C 7. D 8. C 9. D 10. C
11.B 12. C 13.D 14. C 15. B 16. B 17. D 18. C 19. A 20. C
21. C 22. D 23. B 24. D 25.B 26. D 27. D 28.C 29. A 30. D
31. A 32. B 33. B 34. A 35. A 36. B 37.  A 38. D 39.B 40.  B

 

Mã đề: 321

1. C 2. A 3. A 4. B 5. C 6. D 7. C 8. D 9. D 10. B
11. D 12. B 13. B 14. A 15. C 16. A 17. A 18. C 19. A 20. A
21. C 22. D 23. A 24. A 25. A 26. C 27. D 28. C 29. D 30. C
31. D 32.  A 33.  C 34.  D 35.  D 36.  C 37.  C 38.  D 39.  A 40.  C

 

Mã đề: 322

1. B 2. D 3. C 4. A 5. B 6. D 7. C 8. A 9. B 10. B
11. C 12. C 13. A 14. B 15. B 16. B 17. C 18. D 19. D 20. A
21. A 22. A 23. B 24. B 25. B 26. C 27. C 28. C 29. A 30. B
31. A 32. C 33. B 34. C 35. A 36. C 37.  A 38. C 39. A 40. B

 

Mã đề: 323

1. A 2. C 3. A 4. A 5. C 6. B 7. D 8. B 9. A 10. A
11. B 12. C 13. B 14. D 15. B 16. D 17. A 18. C 19. B 20. D
21. A 22. D 23. A 24. C 25. C 26. A 27. A 28. B 29. C 30. D
31. B 32.  D 33.  D 34.  D 35.  B 36.  B 37.  C 38.  B 39.  B 40.  D

 

Mã đề: 324

1. B 2. A 3. D 4. C 5. D 6. A 7. B 8. D 9. B 10. C
11. B 12. B 13. A 14. A 15. B 16. A 17. D 18. A 19. C 20. A
21. C 22. D 23. B 24. B 25. C 26. D 27. D 28. A 29. C 30. A
31. B 32.  C 33.  D 34.  C 35.  B 36.  C 37.  D 38.  C 39.  D 40.  B

xbanner096 02 1.jpg.pagespeed.ic.2v87fgksZu

BTEC FPT ĐÀO TẠO 3 KHỐI NGÀNH HOT NHẤT

  • CNTT quốc tế : Kỹ Thuật Phần Mềm – Lập Trình trí tuệ nhân tạo (AI)
  • Kinh tế quốc tế : Marketing – Quản Trị Kinh Doanh – Tài Chính
  • Thiết kế đồ họa & Mỹ thuật quốc tế

>> Đăng ký để trở thành tân sinh viên BTEC FPT tạihttps://btec.fpt.edu.vn/r/33

——————
CAO ĐẲNG ANH QUỐC BTEC FPT
BẰNG QUỐC GIA ANH – HỌC NHANH, NGHỀ TỐT

Có thể bạn chưa đọc

  • Đặt câu hỏi tư vấn
  • BTEC FPT sẽ trực tiếp liên hệ lại với bạn trong vòng 48h để giải đáp cụ thể mọi thắc mắc về vấn đề tuyển sinh và học tập của bạn