Công nghệ thông tin: Cơ sở dữ liệu là gì?

29/10/2020

“Cơ sở dữ liệu” là môn học cơ sở của chuyên ngành công nghệ thông tin, bất kỳ sinh viên chuyên ngành này cũng cần nắm vững và sử dụng thành thạo kiến thức về cơ sở dữ liệu để …