ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN ĐỊA LÝ THPT QUỐC GIA 2021

11:26 08/07/2021

Sáng ngày 8/7, các thí sinh đã bước vào tổ hợp các môn khoa học xã hội trong kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021.

Dưới đây là đáp án tất cả mã đề thi môn Địa Lý THPT Quốc gia 2021 được BTEC FPT tổng hợp từ các trang uy tín trên cả nước

F5 để cập nhật đáp án liên tục...

Đáp án tất cả mã đề thi môn Địa Lý THPT quốc gia 2021:

 

Mã đề: 301

41. A 42.  C 43. D 44. C 45. D 46. D 47. B 48. A 49. B 50. C
51. D 52. B 53. B 54. C 55. C 56. B 57. B 58. C 59. B 60. A
61. B 62. A 63. A 64. A 65. C 66. A 67. B 68. B 69. C 70. C
71. A 72. B 73. A 74. C 75. A 76. A 77. A 78. C 79. B 80. C

Mã đề: 302

41. C 42. D 43. C 44.  D 45.A 46. C 47.A 48.B 49. D 50. D
51.B 52. C 53. C 54. C 55. B 56. B 57. C 58. A 59. B 60. A
61. B 62. B 63.A 64.C 65. B 66.B 67.A 68. C 69. C 70. A
71. C 72. A 73. A 74. B 75. C 76. A 77. C 78. B 79. A 80. B

Mã đề:  303

41.D 42.C 43.A 44. B 45. C 46. B 47. A 48. C 49. C 50. C
51. A 52. C 53. D 54. B 55. C 56. B 57. D 58. A 59. D 60. A
61. D 62. C 63. A 64. C 65. A 66. A 67. C 68. D 69. C 70. C
71. A 72. C 73. D 74. D 75. D 76. C 77. A 78. D 79. D 80. A

Mã đề: 304

41. D 42. A 43. A 44. B 45. B 46. D 47. A 48. A 49. C 50. B
51. A 52. C 53. A 54. D 55. D 56. A 57. B 58. B 59. D 60. B
61. C 62. D 63. D 64. A 65. A 66. C 67. D 68. B 69. D 70. D
71. A 72. B 73. B 74. B 75. D 76. A 77. A 78. A 79. B 80. D

Mã đề: 305

41. C 42. D 43. D 44. A 45. A 46. C 47.C 48. B 49.A 50. D
51.D 52. B 53. A 54. A 55. D 56. A 57. B 58. C 59. C 60. D
61. D 62. A 63. A 64. D 65. B 66. B 67. D 68. A 69. C 70. A
71. C 72. C 73. B 74. B 75. A 76. A 77. C 78. D 79. B 80. C

Mã đề: 306

41. B 42. B 43. B 44. A 45. B 46. C 47. C 48. D 49. B 50. D
51. C 52. C 53. C 54. C 55. B 56. A 57. B 58. D 59. A 60. B
61. C 62. B 63. A 64. D 65. B 66. B 67. D 68. D 69. B 70. C
71. B 72. C 73. B 74. D 75. D 76. D 77. C 78. C 79. D 80. D

Mã đề: 307

41. B 42. B 43. C 44. A 45. D 46. A 47. C 48. A 49. A 50. B
51. B 52. D 53. D 54. B 55. A 56. D 57. C 58. D 59. B 60. A
61. A 62. A 63. C 64. C 65. A 66. B 67. C 68. D 69. C 70. D
71. C 72. D 73. C 74. D 75. D 76. C 77. C 78. A 79. B 80. A

Mã đề: 308

41. C 42. B 43. A 44. C 45. C 46. A 47. C 48. A 49. C 50. C
51. A 52. A 53. B 54. A 55. D 56. A 57. A 58. B 59. D 60. C
61. D 62. B 63. B 64. B 65.D 66. D 67. C 68.D 69. D 70. C
71. D 72. B 73. B 74. D 75.D 76.B 77. B 78. C 79.B 80. B

Mã đề: 309

41. C 42. B 43. A 44. B 45. A 46. D 47. C 48. D 49. C 50. C
51. D 52. A 53. C 54. D 55. B 56. D 57. B 58. B 59. A 60. A
61. D 62. A 63. B 64. D 65. A 66. C 67. A 68. C 69. C 70. B
71. B 72. B 73. A 74. C 75. C 76. D 77. D 78. A 79. B 80. D

Mã đề: 310

41. B 42. C 43. C 44. A 45. A 46. D 47. D 48. B 49.B 50. B
51.A 52. C 53.D 54. D 55. C 56. C 57. C 58.A 59. D 60. A
61. A 62. C 63.D 64.D 65. A 66.A 67. A 68. D 69. C 70. C
71. A 72. D 73. A 74. D 75. C 76. A 77. A 78.A 79.B 80.A

Mã đề: 311

41. A 42.B 43.C 44.A 45.A 46. C 47.C 48. D 49.B 50. B
51.D 52. B 53.A 54. B 55.D 56.C 57. B 58. B 59.B 60. A
61.C 62.C 63.B 64.A 65.B 66.D 67.A 68. B 69.D 70. D
71. A 72. C 73.D 74.C 75.A 76.D 77.D 78. A 79. D 80. C


Mã đề: 312

41.A 42. D 43. B 44.  C 45. C 46. D 47. C 48. D 49. B 50. B
51.C 52. D 53. B 54. C 55. C 56. B 57. C 58. C 59. D 60. C
61. D 62. D 63. A 64. B 65. A 66. A 67. A 68. B 69. D 70. A
71. D 72. B 73. B 74. D 75. B 76. A 77. C 78. B 79. D 80. A

Mã đề: 313

41. A 42. C 43. C 44. B 45. A 46. C 47. D 48. D 49. D 50. A
51. A 52. C 53. C 54. A 55. D 56. C 57. B 58. D 59. B 60. D
61. C 62. B 63. D 64. D 65. A 66. B 67. B 68. C 69. B 70. D
71. C 72. A 73. B 74. A 75. B 76. D 77. B 78. A 79. D 80. C

Mã đề: 314

41. D 42. B 43.D 44. D 45.B 46. D 47. C 48. D 49. C 50. C
51. A 52. D 53. B 54. D 55. C 56. A 57. A 58. D 59. B 60. A
61. B 62. A 63. C 64. C 65. D 66. A 67. C 68. A 69. C 70. B
71. D 72. D 73. B 74. A 75. B 76. C 77. A 78. B 79. A 80. C

Mã đề: 315

41. C 42.C 43. C 44. B 45. C 46. B 47. C 48. C 49. D 50. A
51. B 52. A 53. C 54. B 55. C 56. A 57. B 58. D 59. A 60. D
61. D 62. C 63. B 64. A 65. A 66. B 67. A 68. A 69. D 70. B
71. D 72. B 73. C 74. D 75. A 76. A 77. A 78. A 79. B 80. D


Mã đề: 316

41. A 42. B 43.C 44. D 45. C 46. D 47. B 48. A 49. B 50. B
51. A 52. D 53. A 54. B 55. C 56. D 57. C 58. C 59. D 60. A
61. D 62. D 63. D 64. C 65. D 66. A 67. B 68. C 69. A 70. B
71. D 72. C 73. C 74. B 75. C 76. B 77. A 78. D 79. C 80. C

Mã đề: 317

41. D 42. B 43. D 44. D 45. B 46. D 47. B 48. D 49.C 50. B
51.A 52. A 53. A 54. D 55. C 56. B 57. A 58.B 59. A 60. D
61. D 62. D 63. A 64. A 65.D 66.B 67. B 68. D 69. C 70. D
71. C 72. D 73. A 74. A 75. C 76.A 77.A 78.D 79.D 80.B

 

Mã đề: 318

41. C

42. C

43. C

44. D

45. B

46. D

47. A

48. D

49. B

50. A

51. A

52. B

53. D

54. C

55. D

56. C

57. D

58. C

59. B

60. B

61. D

62. D

63. A

64. D

65. C

66. A

67. A

68. B

69. B

70. D

71. C

72. C

73. A

74. C

75. A

76. B

77. D

78. B

79. A

80. A

Mã đề: 319

41. B 42. C 43. D 44. A 45. A 46. A 47. D 48. B 49. A 50. D
51. C 52. A 53. C 54. D 55. A 56. D 57. C 58. B 59. C 60. B
61. C 62. C 63. A 64. A 65. D 66. A 67. B 68. D 69. B 70. A
71. C 72. C 73. D 74. B 75. B 76. B 77. A 78. D 79. C 80. D


Mã đề: 320

41. B 42. A 43. D 44. A 45. A 46. A 47. D 48. C 49. D 50. B
51. B 52. C 53. D 54. C 55. B 56. B 57. D 58. D 59. B 60. C
61. A 62. C 63. D 64. D 65. A 66. A 67. B 68. D 69. D 70. A
71. C 72. C 73. C 74. C 75. C 76. A 77. C 78. C 79. A 80. C

Mã đề: 321

41. D 42.B 43.D 44. A 45. C 46. B 47.B 48. C 49. C 50. D
51. B 52. A 53. C 54. A 55. D 56. D 57.C 58. D 59. B 60. C
61. C 62. A 63. D 64. D 65. B 66. B 67. D 68. B 69. D 70. B
71. C 72. C 73. B 74. D 75. C 76. D 77. B 78. B 79. D 80.C

Mã đề: 322

41. C 42. D 43. D 44.B 45.B 46. D 47. C 48. D 49. B 50. B
51.A 52. B 53. C 54. A 55.B 56. A 57. A 58. C 59. A 60. D
61.A 62. D 63. A 64. B 65. C 66. C 67. B 68.C 69.C 70. D
71. B 72. B 73. D 74. A 75. D 76. A 77. A 78. D 79. C 80. C

Mã đề: 323

41. B 42. C 43. D 44. B 45. C 46. A 47. A 48. C 49. A 50. A
51. A 52. D 53. C 54. D 55. A 56. A 57. B 58. C 59. B 60. B
61. D 62. D 63. C 64. C 65. A 66. C 67. D 68. B 69. C 70. A
71. A 72. B 73. B 74. D 75. C 76. A 77. B 78. C 79. C 80. D

Mã đề: 324

41. D 42. C 43.D 44. A 45. B 46. A 47. A 48. B 49. C 50. C
51.D 52.C 53. A 54.B 55. B 56. C 57. D 58. A 59. A 60. B
61. D 62.D 63. D 64. A 65. C 66. D 67. B 68. D 69. D 70. C
71. A 72.A 73.C 74.C 75.A 76. D 77. C 78.C 79. B 80. B

xbanner096 02 1.jpg.pagespeed.ic.2v87fgksZu

BTEC FPT ĐÀO TẠO 3 KHỐI NGÀNH HOT NHẤT

  • CNTT quốc tế : Kỹ Thuật Phần Mềm – Lập Trình trí tuệ nhân tạo (AI)
  • Kinh tế quốc tế : Marketing – Quản Trị Kinh Doanh – Tài Chính
  • Thiết kế đồ họa & Mỹ thuật quốc tế

>> Đăng ký để trở thành tân sinh viên BTEC FPT tạihttps://btec.fpt.edu.vn/r/33

——————
CAO ĐẲNG ANH QUỐC BTEC FPT
BẰNG QUỐC GIA ANH – HỌC NHANH, NGHỀ TỐT

Có thể bạn chưa đọc

  • Đặt câu hỏi tư vấn
  • BTEC FPT sẽ trực tiếp liên hệ lại với bạn trong vòng 48h để giải đáp cụ thể mọi thắc mắc về vấn đề tuyển sinh và học tập của bạn