• a. Nếu sử dụng Nền tảng để Xử lý Dữ liệu trên nền tảng, bạn phải cung cấp và tuân theo một chính sách quyền riêng tư được ban hành công khai và dễ thấy.
  • b. Chính sách này phải tuân thủ luật và quy định hiện hành, cũng như phải giải thích chính xác và rõ ràng dữ liệu nào bạn đang Xử lý, cách bạn Xử lý, mục đích của việc Xử lý và cách Người dùng có thể yêu cầu xóa dữ liệu đó.
  • c. Bạn chỉ có thể Xử lý Dữ liệu trên nền tảng như được mô tả rõ ràng trong chính sách quyền riêng tư của bạn, cũng như theo tất cả các luật và quy định hiện hành, các Điều khoản này và mọi điều khoản, chính sách áp dụng khác.
  • d. Chính sách quyền riêng tư của bạn không được thay thế, sửa đổi hoặc không nhất quán với các Điều khoản này hay bất kỳ điều khoản/chính sách hiện hành nào khác.
  • e. Bạn phải lưu giữ tất cả các chính sách quyền riêng tư có hiệu lực của mình khi sử dụng Nền tảng và cung cấp các chính sách này cho chúng tôi nếu chúng tôi đề nghị.
  • f. Bạn phải duy trì các liên kết công khai đến chính sách quyền riêng tư của mình ở trường thông tin về chính sách quyền riêng tư trong phần cài đặt của Bảng điều khiển ứng dụng, cũng như trong bất kỳ Cửa hàng ứng dụng nào cho phép bạn làm như vậy (nếu thích hợp), đồng thời đảm bảo các liên kết đó vẫn đang hoạt động và luôn được cập nhật.
  • Đặt câu hỏi tư vấn
  • BTEC FPT sẽ trực tiếp liên hệ lại với bạn trong vòng 48h để giải đáp cụ thể mọi thắc mắc về vấn đề tuyển sinh và học tập của bạn